(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

نماز جمعه بیست و هفتم مهر 97

يكشنبه, ۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۵ ق.ظ

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه منطقه رودپی شهرستان ساری (شهر فرح آباد) نمازعبادی ساسی جمعه بیست و هفتم مهر 1397 فرح آباد به امامت حجت الاسلام حاج شیخ محمد عابدی فیروزجایی امام جمعه شهر فرح آباد درمصلی جمعه برگزارگردید.

خطبه اول : خطیب نمازجمعه ضمن دعوت ازهمه نمازگزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت پیرامون تقوابیان داشت که تقواراهیست برای رسیدن به قرب الهی ، خدای متعال مارادرمسیرخودش وبرای رسیدن به رضایش تکالیفی داده این تکالیف وقتی انجام می گیرد ، حتماًبایددرنظر خداانجام بگیرد، خداشاهداست ،این تکالیف ماهست ، خداشاهداست ، انجام این تکالیف ماست حالاکه مااین تکالیف راداریم انجام می دهیم پس خداراحاضروناظر می بینیم وخداراشاهدمی بینیم که این طورهست وخداشاهدبرماست آنجائی که خدای نخواسته اگربعضی برای ما پیش آمده اگرگناهی برای ماپیش آمده این رادرمحضرخداببینیم وترک آن گناه ومعصیت بکنیم این می شودتقوا،ورع ومی شودرسیدن به قرب الهی .

حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درادامه به بحث هفته های گذشته پیرامون قلب بدپرداخت وبیان داشت وگفت یکی ازاقسام قلب بدقلب قسی وسنگواره بوده است ، قلبی که باپندوموعظه الهی نرم نمی شودوبامعجزه الهی نرم نمی شود.

خدای متعال می فرمایند:این قلب ازسنگ سخت تراست .چرا؟ بخاطراین که بعضی ازمواقع ماازسنگ چشمه هاجاری می کنیم وآب روان جاری می کنیم امّا این قلب هیچ گونه تأثیرپذیرنیست .مواردی است که دربین مردم جامعه کم وبیش شنیده ایدکه گفتند عوامل قساوت قلب سه چیزاست :سربریدن ، سنگ بریدن ، ته بریدن این سه مورد موجب قسی شدن قلب می شود.آن کسی که زیادسلاخی وقصابی می کند یک مدتی برای او آسان می شود امروزمی بینید که جلادانی که دراین دوروزمان انسانهارامثل حیوانات ذبح می کنند این هاراآموزش می دهند دراین آموزش ها آنقدرباید تمرین بکنند تاقبح قضیه برایشان آسان وساده بیفتد وکاملاً برایشان عادی بشود.

دوم سنگ بری مال این زمان نیست درگذشته هم بشر روی به سنگ می آوردوکارهای سنگی صخره ها رامی کندند وخانه می ساختند برای خودشان پناهگاه درست می کردند .یاحجاری سنگ هاوسنگتراشی این هاشغلی بود که بشر ازعصرسنگ وحجرتاآهن وتابیشرفته شدن امروزهم داردودیگراینکه انسان همیشه مبادرت به بریدن درخت هاوشاخه های درخت می کند وهمیشه دراین زمینه مقداری برای اوآسان می شود .آنچه راکه قرآن می فرماید:یکی ازعوامل قلب بد راآرزوی طول ودراز می داند یعنی انسان وقتی برای خودش دراین دنیا یک طول زمانی رادرنظر گرفته می گوید: من هنوزوقت دارم وهنوزبرای من زمان هست هنوزمی خواهم به چبزهایی دست پیداکنم این انسان دچاریک آرزومی شود یک آرزو یی که شایددست یافتنی باشداماهمچنان برای اوتداعی می کنداین انسان بمرورزمان دچارقساوت قلب می شود.قلب قسی می شود عقل اوسنگین می شود خداوند درقرآن مجیدودرسوره حدیدمی فرماید: ولایکونوا کالذین اوتواالکتاب ؛ مانندآن کسانی که صاحبان بودند ، یهودیها ، نصرانیها  من قَبلُ ؛ قبل ازشماهابودند وزندگی می کردند ؛فطالَ عَلَیهُم الاَمَدُ؛ براین هاطولانی شدآن آرزوی دراز یعنی آرزوی خودراطولانی کردند؛ فطالَ علیهم الامد فقست قلوبهم ؛ وآنوقت قلبشان قسی شد وهی گفتندامروز وهی می گفتندفرداوبعداً.

همه چیزراکنارگذاشتندوحرف خدارابه زمین زدند ودنبال آمال وآرزو ی طول ودراز خودشان رفتند آنوقت قلبشان قسی شده .

عامل سوم باعث قساوت قلب می شود مال دوستی وثروت اندوزی می باشد دراین مورد امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) می فرماید :بدانید همانا زیادی مال باعث قساوت فلب می شود آن مالی که برای خدانباشد.

خطبه دوم :

خطیب نمازجمعه درخطبه دوم به چندرویدادومناسبت اشاره کردند که باختصاربشرح زیرمی باشد :

1-به مرزداران میرجاوه که تعدای شهید وبه اسارت درآمدند اشاره کردند وازدولت پاکستان درپی گیری وهمکاری درازبین بردن اشرارراخواستارشدند.

2-سالروزوفات سلمان فارسی ازصحابه پیامبراسلام که آنقدرخالص بودند که پیامبراسلام اوراجزء اهل بیت میدانستند.

26-3مهرماه سالروزشهادت سرداران سپاه اسلام بدست تکفیری ها سردارشوشتری سردارمحمدزاده وسردارنوراللهی درسال1388 راگرامی داشتند.

26-4مهرماه روز تربیت بدنی وهفته ورزش راگرامی داشتند.

9-5صفر شهادت صحابی بزرگ اسلام یارامیرالمؤمنین عمّار درجنگ صفین به شهادت رسیدند همانطوریکه پیامبراسلام وعده داده بودند به شهادت رسیدند.

29-6مهرماه سالروزدرگذشت حضرت آیت الله مهدوی کنی راگرامیداشتند .

7-اول آبان شهادت حاج مصطفی خمینی فرزندامام راگرامی داشتند وحضرت امام آنراازالطاف خفیه الهی دانستند.

8-اربعین سالارشهیدان رابهترین زمان وحدت جهان اسلام بویژه جهان تشیع دانستندوزائران ایرانی راسفیران مردم ایران برای جهان تشیع دانستند.

9- اشاره به وضعیت اقتصادی مردم ومعیشت آنها راازدغدغه هادانستندوازاقتصاددانان وفرهیختگان دراین امرمهم خواستارکمک شدند.

10-به تلاطم دردنیابااختلاف افکنی آمریکاوشیطنت عربستان سعودی راازعوامل مهم دانستندواین عمل بی خردانه آنهاراتقبیح شمردند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۸/۰۶
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری