(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 22دی 1396به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول :خطیب نمازجمعه ضمن دعوت همه نمازگزاران وخودش رابه تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت گفت:تقواهمان راهیست که انبیاء واولیاءوشهداآن راپیموده اندبه سرمنزل مقصودرسیدندانشاء الله که ماهم همین راه راهم بپیمائیم .

حجت الاسلام عابدی فیروزجایی درادامه بحث هفته گذشته پیرامون قلب که منظورازقلب راقبلاًگفتند، جایگاه ادراک ماودریافت ما نسبت به مسائل گوناگون چه مسائل مادی وچه مسائل معنوی بودهست. عمده هدف اینست که این قلب قلب رحمانی باشد، عرش الهی قراربگیرد ،جایگاهی باشدکه خدادرآن تجلّی پیداکند.ایشان به حدیثی ازپیامبراسلام اشاره کردندکه آن حضرت فرمود:برای خداروی زمین ظرفهایی است (آنیه بمعنی ظرف)این ظرف ها دارای خصوصیاتی هستندبهترین ظرف آن ظرفیست که دارای صفا باشدوخودحضرت دراین زمینه بیان فرمودندکه قلبی راکه اینچنین هست دارای سه خصلت است :1-خصلت صفا2-خصلت ربویّت3-خصلت صلب .خودحضرت آنرابیان فرمودنداین قلب هاهستندکه اینچنین صفت هستندامافرمودندآنهائیکه برای اینچنین صفت هستندچه دریافتهایی ،چه ویژگیهایی وجایگاهی دارندواماآن قلبی که قلب رقیق ونازک هست وقلبیست که میتواندبدرددیگران بخورد. دیگران کی هستند؟حضرت فرمودندرقّت ولطافت نسبت به برادران دینی خودداشته ،آنهاراواقعاًبرادرببیندهمنوع خودببیند ،این عام است نسبت به همنوع خودمون دارای توجه هستیم حالاممکن است این آدم هم مذهب وهم دین مانباشدمسیحی یایهودی باشدویاهرانسان دیگری ، اگردیدی وامانده ویادرمانده است ویااینکه درجایی مشکلی دارد ماهم بدادش می رسیم گرسنه است ، تشنه است، دریک جایی گیرافتاده ودچارمشکل شده هرانسان مسلمانی وحتی غیرمسلمانی سعیش براین است که این برادردینیش را کمک کنداین بواسطه همان رقّت قلبش است قلبش رقیق است آنکسی که برای صلب هست (صلب بمعنی صخره ، سختی)این صلب وسختی درمقابل چه کسی ؟فرمودندآن کسی دارای صلب است گفتن حق ، گفتن انسان برای حق یعنی آنجائیکه بایدحق رابگویدترس ندارد ، آنجاواهمه ای ندارداین حق بایدگفته بشودحضرت امام راحل می فرمایدبه خداقسم من درزندگیم یکبارنترسیدم. ازچی نترسیدند؟ازملامت دشمنان ، ازسختیهای روزگار،اززندان وتبعیدوچیزهای دیگرنترسیدم.امادرمقابل خداوندخاشعم .آن قلبی که گناه درآن نیست  باصفاست .

خطبه دوم :

به چندرویدادومناسبت اشاره کردند:

1-تشکیل شورای انقلاب درقبل ازانقلاب بدستورحضرت امام در22دی1357 حتی قبل ازآنکه فرارشاه مسجّل بشود.

2-23دی 1386سالروزدرگذشت آیت الله مجتهدی تهرانی که خدمات زیادی به حوزه های علمی کردنددیگرسالروزدرگذشت مورخ واسلام شناس دکترسیدجعفرشهیدی که زحمات زیادی برای اسلام وتاریخ اسلام وترجمه نهج البلاغه کشیدند.

3-24دی ماه1358سالروزانتصاب مقام معظم رهبری بعنوان امام جمعة تهران این انتصاب الحمدلله نعمات زیادی رابهمراه داشت .

4-26دی ماه سالروزفرارشاه ازایران هست و27دیماه سالروزشهادت فدائیان اسلام رادرپیش داریم .

5-درخصوص اغتشاشات هفتة گذشته اشاره کردندوگفتندفصل الخطاب این مسئله بیانات مقام معظم رهبری می باشدایشان بیانات مقام معظم رهبری دردیداربامردم قم بمناسبت سالروز19دی 1356مردم قم فرمودند: من معتقدبه مردم سالاری دینی هستم ،وبه مردم سالاری دینی پایبندهستم آنچه راکه مردم به آن رأی دادنداحترام می گذارم ،کمک می کنم وحمایت می کنم.درادامه فرمودند ماقبول داریم درکشورضعفهایی وجودداردبایدترمیم شودمانندزخمی است که مگس روی آن خواهدنشست بایدترمیم بشود.مامی توانیم هیچ مشکلی رادرکشورهست حل نکنیم ،دوچیزرا که یکی اقتصادمقاومتی ودیگری اشتغال که ازمهمترین مشکلات مردم هست .ایشان درادامه گفتنداین مردم بودند به میدان آمدندازدولت حمایت کردند پس مسئولین بایدبه مشکلات مردم توجه کنند .

ایشان به نظرکارشناسان اشاره کردند وگفتنداگرهرایرانی درروزهزارتومان کالای ایرانی بخرددرسال دومیلیون شغل ایجادخواهدشد.بایددولتمردان مدیریت کنند.

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۰/۲۸
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری