(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 13مرداد96به امامت حجت الاسلام اکبر حنیف نژادامام جمعه موقت درمصلی فرح آباد برگزار گردید.

خطبه اول : خطیب موقت نمازجمعه ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای ودوری ازگناه ومعصیت ،به شیوه ها وسوسه های شیطان برانسان اشاره کردوگفت :ازآنجائیکه خدای متعال انسان رابوجودآوردوخلق کرددرهمین زمینه امرفرمودند فرشتگان برانسان سجده کنند ، درمیان ملائک جنّی بودکه بعدها بنام شیطان وابلیس لقب گرفت ، بخاطر مقایسه ایکه بین خودکرد وگفت: ازآنجائیکه آتش جسم لطیف وظریفی هست ، مقایسه کرد ودررابطه بافرمان الهی اجابت نکرد وازدرگاه الهی رانده شد ایشان یعنی ابلیس به درگاه خداوند عرضه داشت به من مهلت بده وخداوند بواسطه عبادتهایی که کرده بود به اومهلت دادوشیطان سوگند یادکرد که من همه جانبه ازجلووپشت ازسمت راست وچپ انسان راگمراه کنم البته بدانید که کارشیطان همه حال وسوسه کردن انسان ودربند کرد ن است واگربخواهدنفوذ کندبااراده خودانسان راه گمراهی راطی می کند.   شیطان هیچ استیلایی برانسان ندارد ،خدای متعال درقرآن درروزقیامت آنهایی که درقعرجهنّم شدند ،خدای متعال شماراوعده دادوبه وعده حق خودش عمل کرد .خداوندمی فرماید: شیطان می گویدمن وعده دادم  به شما ، تخلف نکردم وبه وعده خودم عمل کردم من هیچگونه اجبارواکراه درکارشما نداشتم فقط بعنوان وسوسه وزمزمه درشمارجوع می کرده ام وشماراازاین مسیر به بیراهه می کشاندم خودشیطان می گوید فقط شمارادعوت کردم به گمراهی وضلالت بروید ولی شمااجابت کردیددعوت مرااجابت کردیدبدون اینکه اجباری باشد.مراملامت نکنیدخودتان راملامت کنید من هیچ فریادرسی برای شمانیستم وشماهم نمیتوانید به من کمکی کرده باشید .پس استحضاردارید شیطان تنهاوسوسه گرهست هیچ اجباری درکارانسان نیست همانطوریکه ملائک هم اینگونه هستند .

حجت الاسلام حنیف نژاددرادامه خطبه  گفت ضرورت شناخت وسوسه های شیطان برای مابسیارمهم است چون عمرمامحدود است بایدبدانیم وشناخت داشته باشیم که راههای نفوذ شیطان درچه زمینه هایی هست وتابتوانیم دردام وسوسه گری اونیافتیم .

هرکس براساس مقامش وموقعیتش درنزدخداوند اگر شیطان بخواهد اوراگمراه بکندیکی به اندک وسوسه گمراه می شود واسیرشیطان می شود.ویکی باهزارمشکلات بدام اومی افتد.

سه موردازمواردی که بایستی همه ما توجه کنیم که جزء وسوسه های شیطان برای انسان هست راگفتند:1- ایجادآمال وآرزوهای طولانی است .

درقرآن آمده وازمنِ شیطان یادمی کند من انسانهاراگمراه می کنم باآرزوهای غیرضروری وغیرمفید آنهارابه گمراهی می کشانم .

2-دیگرمواردوسوسه های شیطانی راترساندن انسان بیان نمودند .گاهی ترساندن برای انسان خوب است وگاهی بد، ترس ازخدای متعال درانجام کارهای ناشایست خوب است اگراین ترس رانداشته باشد عصیانگرمی شود وطغیانگرمی شود وشیطان هم ازاین فرصت استفاده می کند بجای اینکه انسان ازخدابترسد وعواقب کاری راانجام می دهد بترسد باعوامل های مختلفی انسان رامی ترساند مثلاً انسان می خواهدانفاق کند شیطان وسوسه می کند اگرانفاق کنی زن وبچه هایت درفقرمی افتند.

3-دیگروسوسه های شیطان تشویق شهوات انسانی است ، راههای مختلف راشیطان تجربه می کند وتلاش می کند تاانسان راازهمین غریضه خدادادی راکه خدای متعال دروجودانسان قرارداده بنحوخودبهره ببرد، شهوات انسانی تنهاشهوات جنسی نیست ، می تواند ازخوردنیهاباشد، اموال باشد و...ولی انسان بایدتوجه کند به دام شهوات شیطانی نیفتد وبایدحواسش جمع باشد.ایشان درپایان خطبه اول به قوّه غضبیه که خداوند دروجودانسان قرارداده اشاره کردند وآنرادرامرخیروشرّ توضیح دادند.

خطبه دوم :

خطیب موقت نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری به چند رویدادومناسبت اشاره کردند :

1-باتبریک میلادحضرت امام رضا(ع)به همة نمازگزاران گفتندانشاء الله علوی ومحمدی  درمسیراهل بیت وقرآن گام برداریم واززیارت اومستمرّاًوازشفاعت اودرعالم قیامت برخوردارباشیم.ایشان مختصری به زندگی آن حضرت پرداخت.

2-به بحث سالگردنهضت مشروطه وفرمان صدورمشروطه پرداخت وبیان داشت ، جریان مشروطه یک جریان تاریخی است مردم دررأس آن علمای نجف وعلمای ایران اسلامی دررأس آخوندخراسانی درحمایت ازقیام مردم درمشروطه وعدالت خواهی همچون شیخ فضل الله نوری سیدعبدالله بهبهانی ومرحوم سیدمحمدطباطبایی این حرکت رابوجودآوردند.

3-به تنفیذ ریاست جمهوری پرداختند وبیان داشتندکه دوازدهمین ریاست جمهوری داشتیم درروزگذشته توسط مقام معظّم رهبری انجام شد وبه تحلیف آن درمجلس خواهد بوداشاره نمودند .وگفتندکه اگردولت می خواهد پیروزباشد وبرمشکلات فائق بشود به نکات دهگانه ومهمی راکه مقام معظّم رهبری فرمودند اجرانموده وبه وحدت کلمه ایمان کامل داشته باشند.

 

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۵/۱۵
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری