(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

 

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 23تیر1396درمصلی فرح آبادبه امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی برگزارگردید.

خطبه اول : خطیب نمازجمعه ضمن دعوت ازنمازگزاران وخودش رابه تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ، درباب حجاب بمناسبت هفته عفاف وحجاب گفت :حجاب فقط مربوط به خانمها نیست بلکه درانجام آن آقایان هم دخیل هستند ایشان درادامه بیان داشتندخانم ها وهم آقایان حجاب خودراحفظ کنند وهم دامن خودراعفّت خودراحفظ کنند ، زبان دست ، گوش ، دست ،ظاهر وباطن خودراحفظ کنند.حجاب ظاهراست وعفاف باطن وحقیفت انسان است .آنچه راکه بایددردرون انسان وحقیقت ووجودانسان وفطرت انسان درمجموع بعنوان یک اعتقادوعقیده وایمان تبلورمی کنداین مجموعه اش حجاب وعفاف می شود.

حجت الاسلام عابدی درادامه خطبه به این نکته اشاره کردند که گاهی بی عفتی مردها ،سببش  بی عفتی زنان است ،ریشه دربی عفتی وبی حجابی زنان دارد،اگرزنان خودشان راحفظ بکنند عفت وحجاب خودشان راحفظ بکنند مسلماً مردان آلوده وهوس آلوددراین زمینه توجه می کنند وخودشان رابازمی دارند .زنهاارزش خودرابایدخودشان بدانندوبه آن ارج بنهند وبدانندخداوندچه امانتی به آنهاداده وازآنهاچه خواسته ؟اگرخواهران ومادران ماجایگاه حقیقی خودرابدانند آنوقت می بینیم این جایگاه حقیقی هیچ وقت دست خوش دیگران قرارنمی گیرد، گوهرآفرینش زن اگردرصدف حجاب قرارگیردارزشهای انسانیش محفوظ می ماند بعلاوه پوشیدگی زن نمادتقوای اوست .وقتی زن خودرامحفوظ نگهداردوعدة خدابه پرهیزگاران درباره اومحقّق می شود.همچنین آرامش وامنیت خاطرباحجاب اسلامی بدست می آید.ممکن است عده ای بگویندحجاب سختی هایی داردسختی حجاب حق بیمه ایست که زن برای تأمین سلامت خودمی پردازدزیراپوشش برای هوای نفس ونگاههای آلوده وافکارفاسد به حریم پاک زنان می گردد.

خطیب نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری  ؛ به گفته یکی ازدانشمندان غربی بنام ویلدورانت  پیرامون حجاب زنان اشاره کرد که بیان داشت شأن وعفت برای دخترهمچون وسیلة دفاعی است که به اواجازه می دهد ازمیان خواستگاران خودشایسته ترین آنان رابرگزیند.

درادامه به قرآن مجیددرسورة احزاب اشاره کردند که اینچنین می فرماید:یاایهاالنبی قل ازواجک وبناتک ونساءالمؤمنین ، ای پیامبرما برای زنانت ودخترانت وزنان مؤمنینت بگو :یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ ؛که چادرخودشان  برخودشان فروپوشند.

ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان الله غفوراً رحیماً آنهایی که نگاه هوس آلوددارند آنهااین زنهاراصیدنکنند وطعمه خودقرارندهند.

درحدیثی آمده افضل العباده العفاف ،بالاترین عبادت عفاف است .

خطبه دوم به چندمناسبت ورویداداشاره شد:

1-اولین گشایش خبرگان رهبری درسال 1362اشاره شد وبه آنهایی که دراین عرصه خدمت کردند والآن درقیدحیات نیستند برای آنهاآمرزش ازدرگاه خواستارشدند.

2-23تیرماه 1378درموردواقعه 18تیردردانشگاه اتفاق افتادعده ای خواستندیک فتنه ای بپاکنند اشاره شد.

3-25تیرروزبهزیستی وتأمین اجتماعی که خدارحمت کندشهیدفیاض بخش راکه بنیانگذاراین امرمهم بودند.

4-26تیرماه سالروزتشکیل شورای نگهبان ، این نهادبسیارمقدّس وارزشمندکه باتدبیرنمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی ورهنمودهای حضرت امام (ره)این نهادتشکیل گردیده است.

5-27تیر1367سالروزپذیرش قطعنامه شورای امنیت دررابطه باجنگ ایران وعراق اشاره شد .

6-25شوّال رادرپیش داریم سالروزشهادت امام صادق (ع) رئیس مذهب جعفری پیشاپیش تسلیت عرض نمودند.

7-دربعدخارجی به آزادسازی موصل ویمن که همچنان قربانی می گیرد وعربستان ازهواوزمین مردم رابه شهادت می رساندوگفتندهمچنین بیماریوباتاکنون صدهاهزارنفررا آلوده ساخته وازبین برده است.

8-به شهادت رساندن عده ای ازشیعیان درقطیف عربستان بدست آل سعود که حتی جنازه های این شهداراتحویل نداده ودرجایی نامعلوم دفن نمودند.

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۴/۲۴
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری