دفترامام جمعه شهر فرح آباد

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

دفترامام جمعه شهر فرح آباد

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33463242-011 با دفتر امام جمعه شهر فرح آباد تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه شهر فرح آباد: ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- خیابان گلستان جنب گلزار شهدا

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه16تیر96به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح آباد برگزار گردید.

خطبه اول : خطیب نمازجمعه ضمن دعوت نمازگزاران وخودش رابه تقوای الهی ، درباب تقواازنهج البلاغه بیان داشت اعلموا عبادلله ، آگاه باشید وبدانیدای بندگان خدا انّ التقوی دارحصن عزیز تقوادژی مستحکم وغیرقابل نفوذاست.منظورخانه ای که ذلّت درآن واردنمی شودهرکسی واردخانه تقواشده دورش راباحصاربلندتقواحصارکرده ذلت بسوی اونخواهدآمددرمقابل آن میفرمایدوالفجوردارحصن عزیز امافجوربعنوان مخالفت درمقابل فرمان خداست آنرافجورمی نامند عصیان وگناه فسق ، فجورهمة اینهادرمقابل فرمان خداست امیرمؤمنان می فرماید: همانافجورخانه ایست که حصن ودیوارش ذلّت می آوردلایمنع اهله ولایحرض منلج علیه این خانه ممانعت نمی کنداهلش را، ازافتادن به ورطه نابودی همچنین نگه نمی دارد کسی که به آن پناه ببرد .هرکس التجاء کند وپناه ببرد به این خانه اوراامان نمی دهدحضرت درادامه می فرماید: همانابدانید تقوای ریشه های گناهان کنده می شود ،همانابایقین تدارک می شود،وانسان می رسدبه نهایت درجه ای که باید برسد.خداونددراین جا قسم یادمی کند می فرماید :عبادالله ،الله الله فی اعزّ النفس شمارابه خدا شمارابه خدا درعزّت نفستان یعنی نفستان عزیزاست این سرمایة عزیز راذلیل نکنید.

حجت الاسلام عابدی فیروزجایی خطیب نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری به دنباله بحث خطبة گذشته درباب آفت زبان پرداخت وگفت :یک ازآفتها کذب می باشد، دروغ درمقابل صدق وکذب درمقابل صدق می باشد.به وصایای پیامبراسلام به اباذراشاره کردوگفت : برای انسان همین اندازه کذب کافی هست که انسان دروغگوبشودسرمنشأدروغ برای انسان باشد هرچه راشنیده نقل کند انسان بایدبه صدق وکذب آن دقت کند .حضرت به اباذرسفارش می فرمایند همین اندازه برای انسان کفایت می کندکه آنچه راکه شنیده نقل کند این سرمنشأدروغ می شود درادامه  بیان داشت نفاق ودروغ ،آیادروغگوجزء آن کسانی می شود که نفاق دارند ؟فرمودند بلی درادامه فرمودند: سه عیب هست که شخص نمازبخواند وروزه هم بگیردجزء منافقند .

1-دروغگو یعنی کسی دروغ می گوی نوعی نفاق دارد2-کسی که به وعده اش وفانمی کند3-کسی که درامانت خیانت کند.

خطبه دوم به چندمناسبت ورویداداشاره نمودند:

1-14تیرسالروزمسدودکردن اموال ایران درآمریکاکه این دزدی آشکارآمریکا نسبت به اموالی که ایران درآنجاداشته است .

2-14تیرروزدهیاران وشهرداران بوده این روزرابه دهیاران وشهرداران عزیز وزحمتکش  تبریک گفتنددهیاران حکومت کوچک ویک نهادی بنمایندگی ازحکومت ودستگاه اجرایی می باشند.

3-18تیرروزتوطئه کودتای نوژه اشاره شد.درادامه به روزفرهنگ پهلوانی وورزش زورخانه ای اشاره کردندوگفتند که انشاء الله ورزش مابه این سمت وسوکشیده شود.

4-به اوقات فراغت فرزندان اشاره شد وازوالدین ومسئولین آموزشی تقاضای توجه به امرمهم کردند.

5-تذکردرخصوص صرفه جویی درآب وبرق  به علت  گرم شدن هوابه این امرحیاتی توجه ویژه نمایند.

6-به مسأله حجاب که ازضروریات دین است ودرموردروزعفاف وحجاب توضیحاتی دادند.

7-به دیدارقوه قضائیه بارهبرانقلاب وبه یکی ازبیانات رهبرانقلاب اشاره کردند که فرمود: این فریضه فراموش شده وبه زمین گذاشته شده امربه معروف ونهی ازمنکربایداجراشوداگراجراشودخیلی ازمعضلات کشورمان حل خواهدشد.

8-درموردجنگ سی وسه روزه واختلافات قطروکشورهای عربستان وبحرین ومصر و..اشاره شد.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۴/۱۹
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری