دفترامام جمعه شهر فرح آباد

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

دفترامام جمعه شهر فرح آباد

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33463242-011 با دفتر امام جمعه شهر فرح آباد تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه شهر فرح آباد: ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- خیابان گلستان جنب گلزار شهدا

طبقه بندی موضوعی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری فرح آباد، نمازجمعه مورخه 9تیر1396 به امامت حجت الاسلام محمد عابدی فیروزجایی در مصلی فرح آباد برگزار گردید.

خطبه اول : خطیب نمازجمعه بادعوت خودش وهمه نمازگزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت گفت :درباب تقواازمولی الموحدین امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)مطلبی درنهج البلاغه بیان داشت ، درخطبه 183چنین بیان می فرمایند:همه شماراوصیت به تقوامی کنم ، خدای متعال این تقواراقرارداده این تقواراهم منتهی رضایش قرار داده بعد فرمودند تنهادرخواست پروردگارمتعال ازخلقش هم همین تقواست این تقوا ، نه ازاینکه پروردگارعالم نیازی به این تقواداشته باشد ، بلکه این نیازماانسانهاست وبندگانست ،که تقواپیشه کنیم تابتوانیم درمسیرحق ودرمسیرخدابهترقدم برداریم درادامه فرمودبترسیدازخدایی که شمادربرابرچشمش هستیدپیشانی شمادردست پروردگارمتعال هست یعنی شماهیچ وقت ازدیدپروردگارمتعال خارج نیستید همة احوالات شما درقبضه خدای متعال هست .اگرپنهان کاری کنید خدامی داند پنهان کاری شمارااگرکاری رااعلام کنید وعلنی کنیدخدای متعال اورامی نویسدهمانابخاطراینهابرشمامحافظین بسیاربزرگواری راموکّل کرده هیچ حقّی راآنهاساقط نمی کنند باطلی راهم به ثبت نمی رسانند ، همانااگراین کاررابکنید هرکسی راکه به خداتقواپیشه کند خدای متعال برای اوگشایش وفراخ روزی مقدروبرطرف کردن مشکلاتش رافراهم می کند .خدای متعال شماراازفتنه ها وآزمایشات ودرگیری های دنیا نجات می دهد ، اکنون مادرفتنه ی دنیابسرمی بریم ،درآزمایشات دنیابسرمی بریم اگرتقواپیشه کنیم مسلّماً خدای متعال راه رابرای مابهتربازمی کند

حجت الاسلام عابدی امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، درادامه خطبه به دنباله بحث گذشته درخصوص آفت زبان گفت :زبان می تواندباب الله باشد ویامی تواندباب الشیطان باشد ، امامامی خواهیم باب الشیطان نباشد بلکه باب الله باشد، چکاربایدبکنیم ؟یکی ازاین کارهاپرهیزازدروغ است دروغ یکی ازخبائث بزرگ است ،چنانچه حضرت امام حسن عسکری (ع) می فرماید:همة خبائث رادرخانه ای  قراردادندوبرای بازکردن درب این خانه کلیدش دروغ است پس دروغ سرمنشأتمام خبائث است.

امام صادق (ع) می فرماید:اگرمی خواهید به حیات طیبه برسیددرسایة صدق گفتاراست ومی توانید به حیات طیبه گفتاربرسیدایشان ازپیامبراسلام نقل می کند ومی فرماید: ای علی من تراوصیت می کنم درنفس خودت ودرحقیقت خودت به خصلت هایی وبه خصلت هاتوجه بکن وآنهاراازمن بگیرونگهداری کن ، بعدازآن پیامبربرای امیرالمؤمنین دعاکردند وگفتندخدایااورایاری کن واوراکمک کن اول راستگویی ،علی جان سعی کن ازدهانت یک دروغ بیرون نیاید

خطبه دوم : به چند مناسبت ورویداداشاره شد:

1-هفتم تیرشهادت شهیدبهشتی ویاران گرانقدرش ،درسال1360درس بزرگی بودبرای کسانی که می خواستنداین انقلاب رابثمربرسانند یک عده ای می خواستند مأثّرین این انقلاب راازبین ببرند تاانقلاب بثمرنرسداماخدای متعال نخواست که آنها به آرزوی شومشان برسند .

2-هشتم تیرسال1366برابراست بابمباران شیمیایی سردشت بدست رژیم بعثی عراق که تعدادزیادی ازهموطنان مابشهادت رسیدند .

3-پنجم شوّال سال1360قمری سالروزورودمسلم بن عقیل (ع) به کوفه این ورودتاریخی وبیعتی با18000نفرازمردم کوفه بامسلم بن عقیل چندصباحی طول نکشید اوراتنهاگذاشتند .

4-دهم تیر1365 مصادف است باآزادسازی مهران درکربلای 1 مهران یکی ازشهرهای مهم برای مابوداین روزهم بعنوان روزصنعت ومعدن نامگذاری شد مادرکشورمان معدن فراوانی داریم امابایدصنعت مادرست بشود به فرموده مقام معظم رهبری مانباید خام فروشی بکنیم این معادن باارزش خودرا حتی معدن نفتمان رابدست بیگانگان بدهیم .

5-11تیرسالروزپنجمین شهیدمحراب حضرت آیت ا...صدوقی رضوان الله تعالی علیه می باشد این درتمام صحنه های انقلاب حضورداشت ووقت عزیزش راصرف اسلام ومشکلات انقلاب نموده است.

6-12تیرسالروزسرنگونی هواپیمای مسافربری ایران درخلیج فارس بدست آمریکای جنایتکار، تیرماه درتاریخ انقلاب برای ماروزهای سختی بوده است.

7-هشتم شوال سال 1344سالروزتخریب بارگاه ائمه بقیع علیم السلام بدست وهابی هاصورت گرفت .

8-هشتم شوال 1349سالروزدرگذشت علّامه امینی  مردبزرگ وخدوم که کتاب گرانسنگ الغدیررا نوشتند .

9-به دوایام الله اشاره کردند یکی روزجهانی قدس وعیدسعیدفطرکه مردم ماخوب حاضرشدند.ایشان اشاره کردند که درروزقدس یک عده ای نفهم ونادان نسبت به ریاست جمهور هتک حرمت کردند که ازسوی مردم وافرادبزرگ وخردمندان موردتقبیح قرارگرفت .

10-درموردآتش بی اختیار وبه فرمایشات مقام معظم رهبری دراین خصوص اشاره کردند.وگفتندمتأسفانه مسئولین فرهنگی  ماکارفرهنگی انجام ندادند.ایشان درخصوص مسجد شاه عباسی گفتند که مسئولین فرهنگی چندین سال است جهت کارفرهنگی برای آن اقداماتی انجام دهند امامتأسفانه کاری انجام ندادند.درادامه انتقادکردند متأسفانه نمازجمعه درجهت تشویق افرادنخبه وجوانان فعال درعرصه های مختلف بودجه ای ندارد تابتواند درجذب آنها جهت حضوردرنمازجمعه کارفرهنگی بکند .

11- درخصوص آزادسازی موصل عراق وپاشیده شدن پایتخت داعشی هادرعراق موجب شادی مردم ودولت عراق گردیده است.ودرموردپیشروی هادرسوریه هم اشاره شدوبیان داشتند اگرشیطنت های آمریکا نباشد کارهاخوب پیش خواهد رفت .

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۴/۱۰
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری