دفترامام جمعه شهر فرح آباد

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

دفترامام جمعه شهر فرح آباد

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33463242-011 با دفتر امام جمعه شهر فرح آباد تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه شهر فرح آباد: ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- خیابان گلستان جنب گلزار شهدا

طبقه بندی موضوعی


به گزارش روابط عمومی  دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نمازجمعه مورخه 12خرداد96 به امامت حجت الاسلام محمدعابدی فیروزجایی درمصلی فرح ابادبرگزارگردید.

خطبه اول : ابتداضمن دعوت همه نمازگزاران به تقوای الهی ودوری ازمعصیت وگناه ، بیان داشتند که مادرماه تقوا وخودسازی ورسیدن به قرب الهی هستیم ، خداراشاکریم به این همه نعمتی راکه به ماارزانی فرمودند ، خصوصاً نعمت ضیافت الهیش رانعمت ماه مبارک رمضان برامام زمانمان وبرعلمایانمان وبرهمه امت اسلامی وبرشمامردم روزه دارومؤمن تبریک عرض می نماییم .انشاء الله درباب تقوااگرازفرصت های ماه مبارک رمضان استفاده کنیم تقواحاصل می شود .

خطیب نمازجمعه درادامه به چندتاازفرصت های ماه مبارک رمضان اشاره کردند  وگفتندامیدواریم بتوانیم ازاین فرصت هااستفاده کنیم تاتقواحاصل شودوبهره لازم راببریم.یکی ازاین فرصت هادرماه مبارک رمضان فرصت قرآنی است مهمترین وبالاترین وارزنده ترین فرصت همین فرصت قرانی است که خدای متعال دراختیارمن وشماقرارداده است.رسول مکرم اسلام درخطبه شعبانیه این چنین فرمودند : اگرکسی دراین ماه مبارک رمضان یک ایه تلاوت کند برای اومثل اینست که درغیرماه مبارک رمضان ازماههای دیگریک ختم قرآن باشد ، آنجایک ختم قرآن اینجایک ایه قرآن برابری می کند .

حجت الاسلام محمدعابدی درادامه خطبه اول به فرمایشات  حضرت امام صادق اشارهکردند که  فرمودند : والله لقدتجلّی الله لخلقه کلامه ولکنّهم لایبصرون ، هماناخدای متعال برای مخلوقاتش درکلامش تجلّی پیداکرده ، درقرآنش تجلّی پیداکرده امامردم اورانمی بینند مردم که نمیتوانند باچشم سرببینند خدای که دیدنی نیست بایدباچشم دل وحقیقت خدارادیدپس این فرصتی هست که خدای متعال به من وشما عنایت فرمودند.

ایشان دراستانه سالگردامام به حضرت امام خمینی (ره) اشاره کردندوگفتند حضرت امام چقدربه قرآن اهمیت می دادند درماه مبارک رمضان حضرت امام همه ملاقات هاراتعطیل می کردند وبیش از 10ختم قرآن می کردند ودرطول سال به 20الی 30ختم قرآن هم می رسیدند .دریکی ازملاقات های عمومی که قاریان بین المللی حضورداشتند حضرت امام به احترام قرآن برر وی زمین نشستند .فرصت دیگری راکه پیغمبراسلام بیان فرمودنددریافت پاداش حتی برای غیرارادی دراراده مانیست ماآن عمل به اراده مانیست ماآن عمل رابه اراده خودمان نمی توانیم انجام بدهیم .آن اراده چیست؟ پیغمبرمی فرماید نفس کشیدن به اراده مانیست ا اگربدست مابودنفس مان راقطع نمی کردیم یک روزنفسمان قطع می شود همین انفاس دراین ماه مبارک رمضان عبادتست نومکم فیه عباده خوابتان هم عبادتست این غیرارادی است دراراده من وشمانیست امافرصت خوبی است درماه مبارک رمضان که ماخودمان رادرمسیرقراربدهیم وازاین فرصت استفاده بکنیم فرصت بعدی تصفیه جسم وروح ، همانطوریکه روزه برای جسم   ماسودمنداست برای روح ماهم سودمنداست .فرصت بعدی دعاوتوبه است ماه مبارک رمضان ماه دعاوتوبه است ، پیامبردراین مورد می فرماید:دراین ماه ازگناهانتان توبه کنیدبسوی خدادستهایتان رابلندکنید به دعادرزمان نمازهایتان دست خالی برنگردیدهمانابهترین ساعات برای شمازمان نمازهست ودرادامه می فرمایدخدای متعال دراین اوقات به بندگان خودش رحمت نظاره گرهست رحمت اوبسوی بندگان نمازگزارروزه بگیرهست .زمانیکه خدارابخوانند جواب می دهدوخدای متعال لبیک می گوید.زمانیکه خدارابخوانند خدای متعال جواب می دهدوازفرصت های خوب ماه مبارک رمضان بهره کافی راببرید.

خطبه دوم :

به چندمناسبت ورویداداشاره شد:ابتدابه دهم ماه مبارک رمضان که مصادف بارحلت بزرگ بانوی اسلام حضرت خدیجه کبری (س)همسرباوفای نبی مکرم اسلام درروزهای تنهایی وروزهای بی کسی ازاولین زن های مؤمنه اشاره کردند.

13خرداد1342سخنرانی تاریخی حضرت امام (ره) درمدرسه فیضیه قم سرآغازقیام بزرگره وعظیم اسلامی بود.

14خردادسالروزرحلت حضرت امام (ره)امام خوبی هاکه برای ملت بود امااشدّاء علی الکفاررهمابینهم امام باکفاربشدت برخوردمی کردوبامردم مظلوم جهان رهمابینهم بودباینکه 14خردادیادآوریک حادثه تلخ بود امابسیارهم شیرین برای امت اسلامی هم بود وآن انتخاب مقام معظم رهبری حضرت آیت ا...خامنه ای بعنوان رهبروجانشینی حضرت امام بوده است .ایشان به بعضی ازخصوصیتهای مقام معظم رهبری اشاره کردند ازجمله حاکم لایق وباتدبیر،مدیریت بحران هوشمندانه که درتمام زمینه هاوتوطئه های دشمن کاملاًاشراف داشته ودارند.

به سالروز رحلت سید آزادگان، حاج سید علی اکبر ابوترابی اشاره کردندویادوخاطره این آزاده سرافرازراگرامی داشتند.

درپایان به اوضاع اسفبارمنطقه بویژه یمن اشاره کردند وبیان داشتند که دریمن جنگ ازیک طرف وبی خانمانی ، گرسنگی وبیماری  وباازطرف دیگر مردم راکلافه کرده است وایشان ازمردم خواستارشدند جهت کمک باشماره حسابی که دربانک ملی دایرشده جهت کمک به این مردم مظلوم یاری دهند درادامه به اختلاف بین عربستان وقطروانفجارتروریستی داعش درافغانستان اشاره کردند.

 

 

 

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۳/۱۶
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری