(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

 

 

خطبه اول : خطیب نمازجمعه ضمن دعوت همه نمازگزاران وخودش رابه تقوای الهی ،بمناسبت چهارمین سال نمازجمعه دررودپی شمال شهرستان ساری ، درباب اهمیت نمازجمعه ازنبی مکرم اسلام بیان داشت که آن حضرت فرمود:برتوبادبه نمازجمعه همانانمازجمعه حج مسکینان است کسانیکه نمی توانند خانه خدارازیارت کنندبسوی نمازجمعه بروند . چون مامی خواهیم تقرب بجوییم ، تقواوقتی گفته می شود یعنی خداقبول کند انّما یتقبل الله من المتّقین خدای متعال ازمتّقین قبول کند ، یعنی هرچه رامی خواهیم انجام بدهیم ، حج نه بخاطر تظاهر هست نه بخاطر ریاهست ونه بخاطر نشان دادن خودهست بلکه کسب رضایت خداست.

حجت الاسلام عابدی درادامه بیان داشت یک وقتی واجب می شود ، یک وقتی مستحب می شود، یک وقتی بعنوان فریضه واجب،مناسک حج یک وقتی بعنوان عمره ومستحب هردوبرای کسب رضای خداونداست .حالاکه دنبال رضای خداهستیم فراوان است که مارضایت خداوند رابجای آوریم ،

ایشان درادامه بیان داشتند که 27اردیبهشت سال1392 اولین سال تأسیس نمازجمعه درمنطقه بود، این باعث شد تا شمابرادران وخواهران ومردم فهیم این منطقه تاالآن باحضورشما استمرارپیداکرده ، امیدواریم که انشاءالله باحضورشماوحضورمردم وآحادمردم خصوصاً نسل نوانشاءالله باشوربیشتری وباحضوربیشتری این نمازادامه پیداکند.

خطیب نمازجمعه به ادامه مطالبی که درهفته گذشته عرضه داشته بودوآن دررابطه باآفت زبان ،زبان یک جایگاه بسیارخوبی دارد ، زبان می تواند باب الله ، باب الجنّه ، باب الشیطان ، باب الجهنّم باشد.ایشان درادامه به بحث غیبت اشاره کرده بودند دراین خطبه گفتندغیبت انواع مختلفی دارد گاهی ازاوقات بازبان هست یعنی من میدانم ومطلع هستم وآن اطلاعات خودم رابرای دیگران نقل کنم وازدیگری بصورت پشت سرگویی مطلب رابگویم وآن مطلب اورامورداذیت قراربدهد شأن وجایگاه وآبروی اوراببرد ، برادردینی من نه آنچه راکه اونگفته تهمت است .پس غیبت انواع مختلفی دارد گاهی ممکن است غیبت زبانی باشد گاهی بااشاره باشدبااشاره چشم ، گاهی بااشاره دست این غیبت انجام بگیرد.گاهی غیبت بخاطرتعصب ماست حتی نسبت به بزرگان ماتعصبی راداریم نسبت به قوم ، قبیله ، نسبت به دوستان ما یک بغضی دراین زمینه داریم می خواهیم این رابالابیاوریم ودیگران راپایین ببریم گاهی حتی ممکن است من تقلیدخودرابالا ببریم مرجع تقلیددیگری راخدای نخواسته تحقیربکنیم .

خطبه دوم :

روز28 اردبهشت روزموزه وروزمیراث فرهنگی ،دربعضی ازجاهابرای خودشان جایی رابرای دست آوردهایی ازگذشته داشته باشند یاسرمایه های گذشته دارنداین هارادرجاهایی قرارمی دهندکه بعنوان موزه ویک نهادی رابعنوان محافظت ازمیراث فرهنگی ،درکشورمان ازگذشتة دورتابحال ماچیزهای فراوانی داشتیم وداریم بایدحفظ بشودامّا مهم آنچیزیست که ماازاسلام داریم که این ازبزرگترین میراث فرهنگی ماست آن دست آوردعظیمی راکه ماازاسلام داریم این رابایدامروزحفظ بکنیم ماازاسلاممان وقرآنمان وازائمه مان ازنهج البلاغه مان ازصحیفه سجادیه مان ازکلام ائمه اطهاراحادیث فراوانی ازائمه اطهاربایدحفاظت بکنیم.

29اردیبهشت سالروز درگذشت محمدبن علی بن شهرآشوب مازندرانی بوده که صاحب کتاب مناقب می باشد که عالم بزرگوار اززحمات زیادی رادررابطه بامناقب اهل بیت کشیدند که قبرشان درحلب سوریه است یادوخاطره این عالم بزرگوارراگرامی داشتند.

دهه بهداشت مساجد ونیکوداشت مساجد هستیم بخاطر قرارداشتن درآستانه ماه مبارک رمضان هستیم مردم وهیئت امناء همه توجه کنند .ومساجدراآماده کنند برای حضوروورود درماه مبارک رمضان خصوصاً درمساجد همانطوریکه مساجد وخانه هاراآماده می کنیم خانه های دلمان راهم برای حضوردرپیشگاه پروردگارمتعال آماده بکنیم.

روزاول خردادروزبهره وری وبهینه سازی مصرف می باشد استفاده لازم ازبهره وری درکشورمان می باشد دربهره وری کشور کمی ضعف وجوددارد وهمچنین بهینه سازی مصرفمان آنچنانی که باید باشد نیست ، هم درمصرف انرژی برق آب وگاز وحتی درمصرف خوراکی مان باید الگوی مصرفمان الگوی دینی باشد اسراف مادرغذا درسال 15میلیون گرسنه راسیرخواهدکرد.

سوم خردادروزآزادسازی خرمشهر وروزایثار ومقاومت یادوخاطره همة رزمندگانمان راگرامی داشتند .

خطیب نمازجمعه 29اردیبهشت اشاره کردند روزانتخابات ، انتخاباتی نمادمردم سالاری دینی درکشورماست مردم باآزادی تمام واراده خودشان باپای خودشان وبانیت خودشان وباتصمیم خودشان به پای صندوق رأی آمدند وبه هرکسی که مورد علاقه ومورد تشخیص شان هست رأی دادند ازهمه کاندیداهاوازرأی دهندگان وهیئت اجرایی وامنیتی تقدیروتشکّرکردند.

درپایان به سفرترامپ به عربستان که می خواهند متأسّفانه اسلام هراسی وایران هراسی رادرمنطقه ایجادکننداشاره کردند وگفتند جالب اینجاست که ترامپ سفرخودراطوری برنامه ریزی کرداول به عربستان بعدبه اسرائیل وبعدبه ایتالیا واتیکان این حربه ای است که برعلیه اسلام انجام داد.ایشان گفتنداول من بااسلامم بعدبه حکام عربها اعلام می کند که اگربامن هستید باید بااسرائیل باشید وازآنجا پیام رابه واتیکان ببرد وبه مسیحیان بگوید بله من باشماهستم می خواهد بدنیابفهماند که ماضددین نیستیم.

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۲/۳۰
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری