(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

(دفترامام جمعه شهر فرح آباد(رودپی

نماز جمعه یک شبکه مهم و ارزشمند دینى، مردمى و حکومتى‏

شما می توانید با شماره تلفن 33462055-011 با دفتر امام جمعه رودپی(فرح آباد) تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر امام جمعه منطقه رودپی(فرح آباد): ساری - شهر تاریخی فرح آباد - بلوار امام رضا(ع)- طبقه فوقانی داروخانه دکتر زاهدی.

طبقه بندی موضوعی

 

به گزارش دفتر امام جمعه رودپی شمال شهرستان ساری ، نماز جمعه مورخه 25 فروردین 96 به امامت حجت الاسلام محمد عابدی فیروزجایی درمصلی فرح آبادبرگزارگردید.

خطبه اول : خطیب نمازجمعه ، ضمن دعوت ازهمه نمازگزاران به تقوای الهی ودوری ازگناه ومعصیت ،به دنباله بحث گذشته پیرامون دعاپرداخت وگفت :نحوه رسیدن وتقرب به خدا وجلوگیری ازراه نفوذ شیطان خصوصاً درماه بابرکتی چون ماه رجب المرجب دعاست .

ایشان بعضی ازچیزهایی که باعث استجابت دعامی شود رااین گونه بیان کرد،روزهای خاص وشب های خاص ، مکانهای خاص ،دعادربعضی ازمکانهاتأکیدبیشتری شده  اماکن مشرّفه هستند، اماکنی که خدای متعال به آن اماکن نظری خاص داردمثل مسجدالحرام یازیرناودان طلای خانه خدابادرحجراسماعیل ، همچنین درمسجدمدینه ومسجدکوفه ، درحرم اهل بیت (ع)خصوصاًزیرقبّه حضرت ابی عبدالله الحسین (ع) که اینهامکان خاصی هستند ، اگردراین مکانهادعاکنند دعاحتماًبه هدف اجابت میرسد البته موانع رابایدبرطرف کردکه به آنجانرسیدیم . یکی دیگرازچیزهایی که باعث استجابت دعاست صدقه دادن است ، صدقه دادن درزندگی انسان بسیاربسیارمؤثراست.انسان اگرتوجه بکند ودرراه خدابرای کسب رضای خداونزدیک شدن دعاواستجابت دعاصدقه بسیارمؤثراست .درقبل ازدعاکردن مقداری صدقه بدهید اگراندک هم باشد اشکالی ندارد، یاحتی اگرپول هم نباشدمثلا گره ای ازبرادردینی مان بازگشایی بکنیم ومشکلش رامی توانیم باوساطت حل کنیم وباحرف زدن برطرف کنیم ، اصلاح ذات البین بکنیم اینهارامی توانیم صدقه محسوب کنیم .

حجت الاسلام عابدی فیروزجایی به حدیثی ازامام صادق (ع) اشاره کردند که فرمودند: هرگاه پدرم یعنی امام باقر(ع) حاجتی داشتند موقع زوال یعنی همین موقع هنگام اذان ظهر اول صدقه می دادند بعدعطر استعمال می کردوبه مسجدمی رفت وحاجت خودرا می طلبید.امام باقر(ع)امامی که به خدانزدیکتراست امّاراه استجابت دعاراهم به مامی آموزدوهم خودعمل می کرد. یکی دیگرازعمل های استجابت دعابلندکردن دستهاهنگام دعاست خدای متعال به حضرت موسی  (ع) می فرمایند یاموسی همانند بندگان محتاج که بسوی مولای خودشان می روند ودستهارابالا می آورندودست نیاز دراز می کنند شماهم هنگام دعادستتان رابالابیاور وبه سوی خداالتجاکن وتضرّع کن من خدادعاهایت رابه اجابت می رسانم .یکی دیگراز چیزهایی که باعث استجابت دعامی شود حضوردرجمع مؤمنین دعاکردن است ، حتی درجمع مؤ منین نشستن وفردی دعاکردن خودآن جمع هم باعث استجابت دعاست ودعابه هدف اجابت نزدیک می شود.دیگرازچیزهایی باعث استجابت دعامی شودبصورت جمع دعاکردن است .یاهمه دعاکردن وآمین بگویند.

درسیره اهل بیت (ع) آمده که اهل وعیال راجمع می کردند ودسته جمعی دعامی کردند ، یایکی دعامی کرد وبقیه اآمین می گفتند نه برای خوددعاکردن بلکه برای دیگران هم دعامی کردند.

حضرت امام مجتبی (ع) می فرمایند :من می دیدم مادرم ازسرشب تاصبح دعامی کند ، نمازمی خواند دعامی کند امّا دعابرای مانمی کند همه اش دعابرای دیگران ، عرضه داشتند مادرجان چرابرای مادعانکردی ، فرمود الدّارثمّ الجاراول همسایه بعدخانه واین هدف اجابت نزدیکتراست .

دیگر ازچیزهایی که دعارابه استجابت می رساند دعای پدرومادراست ، پدرومادربرای فرزندان دعاکنند برای سلامتی وعاقبت بخیری آنها برای رونق کارآنها دین ودنیای آنها هرچه صلاح است دعاکنند .استغفارکردن درپیشگاه خداوالبته اقراربه گناه ، ستایش خداوند ازدیگرموارداستجابت دعامی باشد.

خطبه دوم :خطیب نمازجمعه رودپی شمال شهرستان ساری درخطبه دوم به مناسبتها ورویدادها ی منطقه اشاره کردند وگفتند:13رجب ولادت مولی الموحدین امیرمؤمنان وروزپدرراپشت سرگذاشتیم وهمچنین ایام اعتکاف راکه الحمدلله درمنطقه مادرمساجد خصوصاٌ ازقشرجوانان ونوجوانان بسیارخوب ظاهرشدند ودرادامه برای توفیقشان دعاکردند.

روز24فروردین هم مصادف بارحلت جانگدازبانوی بزرگ اسلام حضرت زینب کبری (س)بوده که عرض تسلیت گفتند.

ایشان دررابطه باانتخابات مجلس شورای اسلامی شهروروستاوریاست جمهوری بیان داشتند انتخابات امسال بسیارمهم است وسرنوشت ساز برای امت ما ازآنجائیکه ثبت نام شوراها بپایان رسیده واماثبت ریاست جمهوری ادامه دارد ثبت نام کنندگان زیادی حضورپیداکردند اماباید کسانی حضورپیداکنند که شرایط لازم راداشته باشند ، ممکن است افرادی که شرکت کردند تأییدصلاحیت نشوند اماانسانهای خوبی باشند .

ایشان به چندنکته مهم اشاره کردند وبیان داشتند هم مردم وهم مسئولین 1-مشارکت همه جانبه داشته باشند وشرکت نمایند ، حالابه چه کسی که موردانتخابش است محترم است وصندوق رأی پشتوانه نظام است.2-رقابت دوستانه نه تخریب گرانه درکشوراسلامی  بایداخلاق وآداب اسلامی رعایت بشود. 3-امنیت ، مسئولین محترم بایدبه امنیت  توجه بکنند هم امنیت فیزیکی وهم روحی وروانی رابایدتوجه کنند .4-انتخابات آگاهانه بصیرانه به انتخاب اصلح که بسیارمهم است توجه کنند .

به سخنان رهبرمعظم انقلاب درجمع نیروهای مسلح اشاره کردند که فرمودند :برنامه دشمن اینست که القاکند نمیشود ،ومردم هم بگویند نمیشودحالا شمابه ماوابسته باشید.  به سخنان نوروزی رهبرمعظم اشاره کردند که فرموداقتصادمقاومتی یعنی می شود مامی توانیم روی پای خودمان بایستیم به جوانان تکیه بکنیم وبه نیروهای خودتکیه بکنیم واین کشوررابه آنجائیکه باید باشدبرسانیم .

29فروردین روزارتش جمهوری اسلامی ایران رابه تمام ارتشیان سرافراز تبریک گفتند .به اوضاع منطقه وهمچنین به اروپاوبازتحریم ده ساله برای ایران به بهانه حقوق بشر بیان کردند .

درپایان به اعتراضات مردم فرح اباددرخصوص برداشتن سرعت گیر توسط راهداری وتصادفاتی تاکنون منجرکشته شدن تعدادی ازاین مردم فرح آبادشده اشاره کردند وبه دادستان وراهداری وپلیس دراین خصوص تذکراتی دادند که این امرموجب نگرانی مردم فرح ابادشده است. ازمسئولین درخواست کردند که به این امرمهم رسیدگی کنند .

 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۶/۰۱/۲۶
پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه رودپی ساری